Firmaet under Thorvald Beyers ledelse

Utdrag fra boken: Bidrag til bokhandelens historie i Bergen. Utarbeidet i anledning firmaet F. Beyers 100 aars jubilæum.

Den 4. august 1884 etablerede Fredrik Beyers ældste søn Thorvald Beyer sin forretning i farens eiendom Strandgaten 2.

Thorvald von Krogh Beyer er født 11. august 1858. Tok artium i 1877 og 2den eksamen 1878. Derefter begyndte han straks sin praktiske utdannelse i farens forretning ved Korskirken. I 1880 reiste han over til Amerika for at utdanne sig videre i samme forretningsbranche og arbeidede der likesom hos faren fra begyndelsen av. Hans første i arbeide derover var saaledes at sope gulvet og koke klister. Efterat ha arbeidet et aar i et større bokbinderi, tok han plads hos et andet firma, Cameron Amberg & Co., et av de største i papirindustribranchen i Chicago. Han fik her anledning til at sætte sig grundig ind i papirhandelen og kontorrekvisitabranchen.

Efter 2 aars op­hold i Amerika vendte Thorvald Beyer tilbake til Bergen og arbeidet atter i sin fars forretning, samtidig som han tilsaa opbyggelsen av den store nye forretningsgaard Strandgaten nr. 2. Den blev indredet efter amerikansk mønster. Under firma F. Beyer, Strandgaten aapnet saa Thorvald Beyer her den 4. august 1884 en bok- og papirhandel med bokbinderi og akcidenstrykkeri, idet han samtidig flyttet over til Strandgaten fra farens forretning ved Korskirken det der hittil drevne bokbinderi. Derefter arbeidet disse 2 forretninger, F. Beyer, Strandgaten og F. Beyer ved Korskirken, den første under ledelse av Thorvald Beyer, den anden under farens ledelse, haand i haand, idet den gamle forretnings specialitet, forlag av religiøse bøker og skolebøker, fremdeles fortsattes av det gamle firma ved Korskirken. Samarbeidet mellem disse 2 forretninger vedvarte indtil Fredrik Beyers død i 1903.

Forretningen ved Korskirken blev da avviklet. Efter Fredrik Beyers ønske blev firmaets forlagsavdeling overlat av hans yngre søn Freydar Beyer sammen med Thorvald Beyers ældste søn Freyvald Beyer, som den gang var mindreaarig. Bestyrelsen av forlaget overtokes derfor helt av den førstnævnte. I 1915 overgik dette firma til et særskilt aktie­selskap under navn A/s F. Beyers Forlag med Freydar Beyer som administrerende direktør og hr. Olaf Lie som forretningsfører. Direktionen bestaar av disse 2 herrer samt hr. Freyvald Beyer. Kapitalen sattes til kr. 89,000.00, senere nedskrevet med 50 °/o.

Freydar Dekke Høegh v.KroghBeyer, født 31. december 1864, tok artium i 1884 og 2den eksamen 1885. Samme aars høst blev han ansat i brorens forretning Strandgaten 2, hvor han forblev et aars tid, hvorefter han reiste utenlands for at studere sprog og bokhandel. Herunder opholdt han sig 1 ½ aar i Tyskland og ¼ aar i London. Han vendte saa tilbake til Norge og etablerte i 1888 i Kristiania en bokhandel, hvortil var knyttet kunst­handel og forlag. Forretningen samarbeidet med firmaet F. Beyer i Bergen. Da konkurransen i Kristiania var stor og de benyttede lokalers leieavgift høi og stigende, fandt Freydar Beyer det rigtigst, efter nogle aars arbeide at vende tilbake til Bergen; han solgte derfor sin forretning i Kristiania til Grimsgaard & Malling og tok plass i sin brors forretning.

Freydar Beyer blev senere firmaets prokurist og hovedbokholder samt bestyrer av dets sortimentsbokhandel og forlag. Fortrolig med firmaets gamle traditioner og sterkt interesseret for sin slegts forretning har Freydar Beyer ledet firmaets bokhandel med aldrig sviktende interesse og kyndighet. I det hele tat har han i forretningen været Thorvald Beyers høire haand og har sin. «Store andel i, at forretningen efter sine vanskeligheter i 1903 tok fornyet opgang.

Forretningen i Strandgaten utviklet sig meget snart til en av de betydeligste i vort land inden sin branche. Foruten bok- og papirhandel, bokbinderi, protokolfabrik og trykkeri, utvidedes forretningen senere ogsaa til en i alle dele moderne papirvarefabrik. Medens forretningens personale i 1884 utgjorde ca. 30 personer, var der saaledes før branden i 1916 knyttet over 150 personer til forretningen.

Blandt de mænd, som i denne tid har været knyttet til firmaet F. Beyer, skal her først og fremst nævnes Christian Lind, født i Bergen 8. august 1869. Kun 15 aar gammel og netop færdig med sin skolegang begyndte han sin virksomhet hos Thorvald Beyer, da denne i 1884 aapnet forretningen i Strand­gaten. Med en sjelden pligttroskap røgtede han stedse sin gjerning, først som kontorist og siden som kontorchef, indtil han blev kastet paa sykeleiet. Chr. Lind døde den 4. juni 1911 i en alder av kun 42 aar.

Olaf Lie begyndte i 1888 hos F. Beyer ved Korskirken. Efter dette firmas ophør i 1903 og forlagets overgang til særskilt selskap blev han dettes forretningsfører, samtidig som han i 1911 overtok stillingen som kontorchef i søsterfirmaet paa Strandgaten.

Edv. Hjørnevik har likeledes viet forretningen hele sit arbeide, idet han begyndte allerede som ung mand og nu bestyrer papiravdelingens indkjøp og indenbys salgsavdeling.

Fremdeles maa nævnes firmaets lagerchef A. B. Dingsør, som ifjor feiret sit 30-aars jubilæum i firmaets tjeneste. Herr Dingsør er militær med den præsisitet, som enhver militær burde ha. Han tilhører den gamle skole, for hvem arbeidet gaar foran alt andet.

Blandt andre, som har viet sit arbeide for firmaet og er i ledende stillinger, er Conrad Wilhelmsen chef for kortevareavdelingen. John Ellingsen, boktryk­keriets faktor samt Arthur Wigdahl, som i det sidste har overtat herr Freydar Beyers arbeide ved sortimentsbokhandelen.

Thorvald Beyer begyndte noksaa snart at interesere sig for turisttrafiken og dens utvikling, idet han indsaa nytten av denne for vort lands økonomi. I 1890 tok han initiativet til stiftelsen av Turistforeningen for Bergens by og stift. Kort tid efter etablerte han et eget turistbureau med utstedelse av reise­billetter og hotelkupons gyldige i ind og utland, samt fremleie av lakseelve til engelske sportsmænd. Kjendt som Thv. Beyer var med landets ruter fik han ogsaa i opdrag at ledsage den tyske keiser Wilhelm II, paa hans første to reiser i Norge. Turistforretningen trivedes godt under Thv. Beyer og hans medarbeider W. Rosascos ledelse. Da imidlertid krigen, som var utbrudt i 1914, stanset al turisttrafik til Norge som til alle andre lande, besluttet Thv. Beyer sig til at amalgamere turistburauet med Bennett, i forening med hvilket dets virksomhet saaledes fremdeles fortsætter med herr W. Rosasco som direktør. Beyers T uristbureau havde filialer saavel i Kristiania som i Stavanger, Molde, Trondhjem og Kjøbenhavn og har paa sit forlag utgit adskillig reiseliteratur saasom: Kart over vestlige Norge, Beyers guide to western Norway, ,,Timetabels» paa engelsk og tysk. Bureauet utgav gjennem mange aar sin egen avis ,,Beyers Wekley News».

Da firmaet F. Beyers forretning stadig utvidedes, blev den i 1884 byggede store forretningsgaard snart forliten, hvorfor Thorvald Beyer kjøpte flere tilstøtende bygninger i Apotekersmuget, hvor der blev indredet arbeidslokaler for firmaets forskjellige virksomheter.

I 1900 blev Thorvald Beyer utnævnt til amerikansk vicekonsul i Bergen og fungerte som saadan i mange aar, indtil det blev bestemt av den amerikanske regjering, at kun amerikanske borgere skulde indehave dette embede.

Thorvald Beyer er en ivrig sportsmand. Sommer som vinter, naar leilighet gives, opholder han sig paa Fogedgaarden, Førde i Søndfjord. Med sit laksefiske i den fiskerike elv «Jølstra», høstens og vinterens jagt i lierne og paa fjeldvidderne omkring Førde, er dette sted et paradis for sportens glæder.

Thorvald Beyer blev i 1889 gift med Magdalene Tiedemann f. i Hamburg 28. september 1866, datter av Jürgen Tiedemann og hustru Magdalene f. Manns. Thorvald Beyer har 4 børn, 2 sønner og 2 døtre.

Efterat hans ældste søn Freyvald Beyer i 1913 var blit medarbeider i forretningen, blev samme aar opført en stor fabrikbygning i jernbeton i Apoteker­smuget nr. 1-3, som tidligere var indkjøpt av Thorvald Beyer. Denne nye fabrikbygning, som opførtes under Freyvald Beyers tilsyn, motstod den store ildebrand 1916 saavidt, at den efter at være blevet repareret paany kunde tages ibruk igjen.

Freyvald von Krogh Beyer er født 13. marts 1890. Efterat ha gjennemgaaet handelsgymnasiet i Bergen, opholdt han sig en kortere tid i Kristiania, hvor han hos firmaet Halvorsen & Larsen fik sin første fagundervisning. Høsten 1908 reiste han til Tyskland, hvor han i Leipzig blev anbragt som «handelslærling» hos det store firma F. G. Mylius. Her forblev han i 2 lærerike aar. Han fik hos Mylius anledning til at se papirhandelen i sin fulde utstrækning gjennemført efter tysk punktlighet og akkuratesse, likesom han i dette bokhandelens og boktrykkerkunstens centrum havde anledning til at følge med i alt, som het forlagsvirksomhet. Fra Leipzig reiste han til Hannover, hvor han som olontør blev ansat i den store protokolfabrik Edler & Krische. Efter et halvt aars ophold her reiste han til England og Frankrig saavel for videre utdannelse i sin branche som for sprogets skyld. Senere opholdt han sig en kort tid i Amerika. Mellem sit Frankrigsophold og turen til Amerika ledet Freyvald Beyer opførelsen av den tidligere omtalte nye fabrikbygning i Apotekersmuget nr. 1-3. Denne bygning, der likesom indledet hans virke i firmaet, blev færdig vaaren 1914. Den var ved broer over gaten og delvis sammenbygning forbundet med firmaets tidligere eiendomme, Apotekersmuget 2 og 4, og Strandgaten 2, som omdannedes til tidsmæssige kontorer og lagere.

Med den nye fabrikbygning havde firmaets forretningslokaler en samlet gulvflate av 2800 m2 og et personale av 150 mennesker. I 1915 var forretningen paa sit høidepunkt. Tidsmæssige anlæg, gode tider og heldige dispositioner gjorde, at forretningen tok et uanet opsving, indtil den store brand i 1916 la det hele i aske.

Den ulykkelige storbrand 15. januar 1916 var for Bergens mange og store forretninger et forfærdeligt slag. Branden rev jo med sig det store forretningscentrum tilligemed svære lagre av alleslags varer, der i krigens tid var yderst vanskelig at erstatte. Forretningerne var med et slag berøvet sine 2 vigtigste eksistensmidler, varer og lokaler.

Beundringsværdig i høieste grad var derfor den raadsnare handledygtighet, som den bergenske forretningsstand i denne kritiske tid utviste. I løpet av faa dage havde den under de største vanskeligheter formaaet at skaffe sig lokaler til en fortsættelse av handelen, og inden kort tid efter den ulykkelige brand var forretningslivet i Bergen kommet nogenlunde igang igjen ved gjensidig hjælp og imøtekommenhet. Det siger sig selv, at arbeidet i forretningerne under disse efter branden provisoriske forholde, som for manges vedkommende endnu vedvarer, ikke har været lette og har stillet store krav til baade chefer og underordnedes arbeidsevne og taalmodighet, likesom de lokaler, man har maattet arbeide i, mangen gang har været yderst slette og ubekvemme.

Firmaet F. Beyers historie i branddagene gir et levende billede av disse forhold. Endnu mens de sidste kvartaler stod i lys lue, blev kontrakten om kjøp av eiendommen Kong Oscars gate 31 avsluttet, og allerede næste dag blev folk sendt ivei til firmaets leverandører for opkjøp av nye varer. I Tonningsgaarden, langt ute paa Nordnes, lykkedes det firmaet at faa et lokale til indredning av et litet trykkeri og bokbinderi, som det havde været saa heldig at faa kjøpt i fuldstændig ny stand fra en av nabobyerne. Dette skulde tjene til at trykke mindre og hastværksarbeider, mens der i Kristiania blev etableret et kontor for besørgelse av de større arbeider, samtidig som en gros og utenbysavdelingen blev overflyttet til denne by. Det viste sig nemlig umulig at opdrive passende lokaler i Bergen. Lageret av de grovere papirvarer blev anbragt i det gamle hotel Royal paa Fæstningskaien, som ved eierens (Nordenfjeldske Dampskibsselskap, Thv. Halvorsen} velvilje blev overladt firmaet, indtil dets midlertidige lokaler var færdige. Endelig fik man ogsaa leiet et værelse for firmaets bokholderi i Dramshusen paa Tyskebryggen.

Det siger sig selv, at det ikke var saa liketil at drive forretningen, spredt som den nu var baade rundt om i byen – uten telefon – og utenbyes. Men det gjaldt jo da først og fremst at komme igang igjen hurtigst mulig ved en mid­lertidig ordning og demæst at lægge planer for fremtiden.

Til alt held havde den tidligere nævnte nyopførte fabrikbygning motstaaet branden saapas, at den kunde restaureres til midlertidigt bruk. Efter at myndigheternes tilladelse var indhentet, blev arbeidet med istandsættelsen straks paabegyndt, og efter tilendebringelsen hermed blev trykkeriet og protokolfabriken ikke alene gjenoprettet i sin helhet her, men ogsaa forbedret og utvidet ved nyt og moderne maskineri. Saaledes har firmaet selv nu byens største trykkeri med 18 presser. En provisorisk barakbygning opførtes paa brandtomten, Strandgaten 2. Denne blev tat ibruk i juli 1916, idet butikken da overflyttedes til samme fra Kong Oscars gate 31, som derefter solgtes. Alle handelsavdelingerne som papirhandelen, bok- og kortevarehandelen havde saaledes kunnet gjenopta sin virksomhet som før, omend vanskeligheter ved at faa varer hjem under krigen ofte hindret hurtig ekspedition, likesom de hyppig indtrædende prisforhøielser baade paa indenlandske og utenlandske varer har skaffet og fremdeles skaffer meget bryderi og arbeide. De midler­tidige indredede bygninger paa brandtomten i Strandgaten maa selvfølgelig væk ved omreguleringen av det hele brandstrøk. Saaledes maatte butikbarakken nedtages i mai 1919 og bok- og papirhandelen blev paany flyttet i juni maaned til Domkirkegaten nr. 5, som høsten 1918 var bleven indkjøpt av firmaet til dette bruk. Ved denne leilighet blev detailforretningen utskilt som et særlig selskap under navn av A.s. F. Beyers Bok- & Papirhandel, med en kapital av 75000 kroner. Dette firmas bestyrer er Freydar Beyer, og direktionen den samme som i det gamle firma. Denne gren av forretningen, indenbys detailsalg, vil engang i tiden bli overført til en ny bygning paa de tomter ved hjørnet av Strandgaten og Chr. Michelsens gate, som firmaet her er tildelt.

Paa grund av firmaregistreringen og for at undgaa forvekslinger blev det gamle firmanavn samtidig i april 1919 forandret til A.s. F. Beyers Papirvarefabrik med Freyvald Beyer som bestyrer. Begge selskapers direktion bestaar av herrerne Thorvald, Freydar og Freyald K. Beyer med herr Thorvald Beyer som direktionens formand. Aktiekapitalen er 750000 kroner.

Da brandtomten i Strandgaten blir for dyr til nyanlæg av fabrik, samtidig som den jo ikke kunde bebygges av firmaet, uten at de gamle bygninger maa fjernes, hvorved atter en stands i forretningens gang vilde indtræ, saa besluttet firmaets indehavere sig til at lægge hovedforretningen i et strøk, hvor grunden var billigere, og hvor tomten var tilgjængelig for bebyggelse med engang. Man kjøpte derfor umiddelbart efter branden grund i Lodin Lepps gate nr. 1, hvor man straks gik igang med opførelsen av en ny stor forretningsgaard, hvor da fabrikken med hele forretningens hovedsæte vil faa sine lokaler.

Paa grund av byggevanskeligheterne under krigen blev den i 1917 stoppet ved 2den etage og paalagt et provisorisk tak. Det var da meningen at avvente billigere eller normalere tider. Imidlertid ser det ut til, at man meget snart maa gaa til viderebygning, hvis ikke forretningens utvikling skal stagnere. Alle de vanskeligheter, som branden medførte, havde ikke kunnet overvindes saa godt og saa hurtigt, hvis ikke firmaets chefer hos sit personale havde mødt en sjelden hjælpsomhet og forstaaelse av, at de ekstraordinære forhold nødvendigvis medførte utallige ulemper for dem alle. Det er derfor en glæde for firmaet ved denne leilighet at faa fremhæve det store arbeide og den beredvillige hjælpsomhet, som firmaets personale har ydet i disse vanskelige tider efter branden.

Firmaet F. Beyers historie ledet av 4 generationer – fra far til sønnesøns søn – gjennem 100 aar er nu fortalt. Fra en beskeden begyndelse i 1819, da Frands Dekke Beyer overtok Envoldsens bokbinderi og bokhandel, som var etableret i 1771, har firmaet under slegten Beyers ledelse vokset sig frem til en stor forretning, der gir arbeide for mange hænder. lnden sin branche er firmaet nu et av de største i Norge. Det er tillike den ældste bokhandel i landet.

Det vil være at haape, at den ogsaa fremover i tiden vil ikke alene opretholde sin stilling, men ogsaa finde utviklingsmuligheter for nye fremskridt inden branchen under ledelse av den slegt, som har nedlagt saameget dygtig og nyttig arbeide i sit gamle firma.

Mine aner og litt til…